T-Champ Filters

Best Performance Water filters made in KOREA.
 
Plus Sediment Filter : กำจัดสารแขวนลอยและเศษผงขนาดใหญ่ทุกประเภทช่วยกรองอณูฝุ่นหรือเศษสนิมช่วยป้องกันการอุดตันของไส้กรอง
Available size : 9" and 13"

Pre-Carbon Filter : กำจัดสารคลอรีนและสารระเหย หรือสารเคมีจากเกษตรกรรม เช่นยาปราบศัตรูพืชที่อาจยังตกค้างหลงเหลืออยู่

Available size : 9" and 13"

RO  Membrane Filter : กรองเชื้อโรค และแบคทีเรีย สารก่อมะเร็ง สารละลายที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีความละเอียดการกรองถึง 0.0001ไมครอน

Available size : 8", 9", 11" and 13"

UF  Filter: กรองเชื้อโรค และแบคทีเรีย สารก่อมะเร็ง สารละลายที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  มีความละเอียด 0.01 ไมครอน
Available size : 8" U and 9"
Neosense : 2 in 1 กำจัดสารแขวนลอยและเศษผงขนาดใหญ่ทุกประเภทช่วยกรองอณูฝุ่นหรือเศษสนิมช่วยป้องกันการอุดตันของไส้กรอง

Available size : 8"U and 13"

 
 

Post-Carbon Filter : กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้น้ำดืมมีรสชาติดี และมีการผสมเงินในคาร์บอนทำให้สามารถป้องกันการขยายตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

Available size : 8"U, 9" and 13"

 

MF Filter: กำจัดสารแขวนลอยและเศษผงขนาดใหญ่ทุกประเภทช่วยกรองอณูฝุ่นหรือเศษสนิมและกำจัดสารเคมีทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช

Photo Gallery: T-Champ Filters